Źródła sukcesu pedagogicznego animatorów kultury muzycznej

Pedagogika

Informacje

Książka Źródła sukcesu pedagogicznego animatorów kultury muzycznej. Studium przypadkówskłada się z dwóch części tematycznych. Część pierwsza, lipoliza łódź opisująca kontekst teoretyczno-metodologiczny, zawiera trzy rozdziały. Pierwszy z nich, Animacja kulturalna - geneza, pojęcie, funkcje,...

Strona startowa